Kunstliefhebber?

Word lid van de Haagse Kunstkring!

Als u geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, dan kunt u op een eenvoudige manier in contact komen met de vereniging. U bent dan kunstlievend lid van de Haagse Kunstkring. Tevens ondersteunt u daarmee de vereniging financieel en ontmoet u andere kunstlievende leden. En dat is vooral gezellig en leuk. U geniet van kunst en komt op een laagdrempelige manier in contact met de kunstenaars .

Verder
- Het is mogelijk om actief mee te doen in de vereniging.
- U wordt persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten via e-mail.
- De meeste activiteiten zijn gratis, er hoeft geen entree te worden betaald.
- 50% korting op de modeltekenavonden.
- Aanschuiven bij de aanschuifmaaltijd, tegen een geringe prijs.
- Veel activiteiten worden geopend en afgerond met een hapje en drankje.
- 5% korting bij aankopen in de galerie.

Kosten lidmaatschap
Voor kunstlievende leden bedraagt de contributie vanaf 2020 € 130,- per jaar.
Houders van een geldige Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 65,- per jaar.
De contributie loopt per kalenderjaar. Als u in de loop van het jaar lid wordt, dan gaat de plicht tot het betalen van contributie in met de maand die volgt op de maand waarin u lid wordt.

U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden als kunstlievend lid van de Haagse Kunstkring.

Bent u wel geïnteresseerd in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, maar heeft u weinig gelegenheid of tijd om van de activiteiten van onze vereniging te genieten? Steun de Haagse Kunstkring dan als vriend.

Werkende leden

Werkende leden zijn niet alleen lid van de vereniging maar ook van een (of meer) van de vier afdelingen. Het werk van kunstenaars die lid willen worden, wordt getoetst op kwaliteit en professionaliteit door een ballotage. Na een positieve beoordeling kan de Haagse Kunstkring ook uw podium zijn.

Bij de ballotage voor de afdeling Beeldende Kunst wordt gelet op:
- beeldkracht: is het getoonde werk in staat tot verwondering/ontroering/emotie?
- authenticiteit: is er sprake van een eigen handschrift, een statement, een duidelijke visie?
- vakmanschap: beheersing van de vaardigheden die bij het soort werk horen dat ingeleverd wordt
- ontwikkeling: het werk of de documentatie geeft een beeld van groei en ontwikkeling of een aanzet daartoe.

Presentatie, waaronder ook de meegestuurde documentatie, krijgt aandacht, maar telt niet evenredig mee.

Drie keer in een jaar is er een ballotage voor beroepsmatige beeldend kunstenaars. In 2020 is dat op de maadagen 10 februari, 8 juni en 21 september (onder voorbehoud).
Het werkend lidmaatschap van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring is uitsluitend bedoeld voor beroepsmatige beeldend kunstenaars. Als u dat niet bent, dan kunt u niet aan de ballotage deelnemen.

Procedure
Per keer wordt het werk van maximaal tien kunstenaars bekeken. Voor de ballotage moet u u vooraf aanmelden: door het aanmeldingsformulier (onder aan deze pagina onder 3.) tijdig ingevuld terug te sturen. U ontvangt enkele weken voor de ballotage een uitnodiging om uw werk te brengen met de precieze datum.
Op de dag van de ballotage levert u uw werk tussen 13.00 en 15.00 uur in bij de tentoonstellingszaal op de eerste verdieping van de Haagse Kunstkring. De beoordeling vindt 's avonds plaats en de volgende dag kunt u het werk tussen 13.00 en 15.00 uur weer ophalen. U ontvangt binnen enkele dagen per e-mail bericht over toelating of afwijzing. Over de uitslag is geen correspondentie of discussie mogelijk.

Wat moet u inleveren?
1. Recent werk, niet ouder dan drie jaar, in één techniek, liefst een eenheid vormend. Op het aanmeldingsformulier staan richtlijnen voor de aantallen per techniek.
2. Curriculum vitae
3. Documentatiemateriaal over uw werk

De ballotagecommissie bestaat uit een voorzitter en 6 leden van de afdeling Beeldende Kunst uit verschillende disciplines binnen de beeldende kunst. Door de brede samenstelling van de commissie wordt gestreefd naar een zo objectief mogelijke beoordeling. De commissie bespreekt iedere inzending serieus en uitgebreid. In de discussie wordt afgewogen of uw inzending 'voldoende kwaliteit' heeft om u als lid van de vereniging toe te laten. Na de discussie wordt er gestemd: voor toelating is een meerderheid van stemmen nodig.

De ballotagekosten bedragen € 30,-. Dit bedrag moet vóór de ballotage ontvangen zijn op rekening NL89RABO 0179901540 van de Haagse Kunstkring, Den Haag. Wanneer u als lid wordt aangenomen, wordt dit bedrag op de contributie in mindering gebracht.


Praktische gegevens
over het lidmaatschap
- Kosten lidmaatschap voor professionele kunstenaars vanaf 2020: € 105,- per jaar.
- Houders van een Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 52,50 per jaar.

Tot slot... De Haagse Kunstkring functioneert zonder directe overheidssubsidie. Dat kan alleen doordat zoveel leden trouw zijn aan de vereniging. De contributie is de belangrijkste inkomstenbron van de Haagse Kunstkring! Door uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat de kunstkring alle genoemde functies voor haar leden vervult en kan blijven vervullen.

Aanmelding voor het lidmaatschap

  1. Als kunstlievend lid: vul het aanmeldformulier voor kunstlievend lid in en klik op 'verzenden'.
  2. Als werkend lid van de afdeling Muziek of van de afdeling Letteren, Theater en Film:
 vul het aanmeldformulier voor deze twee afdelingen in en klik op 'verzenden'.
  3. Als werkend lid van de afdeling Beeldende Kunst of van de afdeling Design en Architectuur: vul het aanmeldformulier voor deze twee afdelingen in en klik op 'verzenden'.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het kan worden opgezegd, schriftelijk of per e-mail, maar uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar. U krijgt altijd een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging.